Professor

KARASAWA Kaori LinkIconCurriculum Vitae

Graduate Studens (Doctoral Course)

JUNG Kyu Hee LinkIconLink

SAKURAI Ryosuke

FUJIWARA Yuki

TANIBE TetushiLinkIconLink

Graduate Students (Master Course)

THAM Yukari JessicaLinkIconLink

FUKUMOTO Miyako

TOMABECHI Tobu

Alumni

MORIYOSHI Ryota

KASAHARA Iori

ITO Takehiko

OKADA Manami

SAITO Mayu

HASHIMOTO Takaaki LinkIconLink

TADO'OKA Yoshika

TAKEI Ryosuke

FUTAKI Nozomi

MATSUMOTO Ryuji

WATABABE Takumi

SHIRAIWA Yuko

TAKAGI Daisuke

TAKEUCHI Masumi

IKEYA Koji

Michael W. Myers

EBIHARA Yuka

OHTAKA Mizuka

OZAKI Yuka